Skip to content

OYDER HAKKIMIZDA

Kısa adı OYDER olan Derneğimiz Türkiye Afyonkarahisar İli merkezli olup, tüm sosyal, mesleki ve ekonomik alanlarda özellikle de eğitim öğretim alanında kalkınmayı amaçlayan bir sivil toplum örgütüdür. Derneğimiz Üyelerinin, gençlerin dezavantajlıların ve toplumun mesleki, sosyal, kültürel, hukuki sorunlarına çözüm üretmek ve dayanışmalarını sağlamak amacı ile kurulmuştur. Çalışma konularımız arasında; Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, Ulusal ve Uluslararası alanda faaliyetlerde bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak, ulusal ve uluslararası projelere katılmak ve uygulamak veya yardımlaşmak gibi başlıklar bulunmaktadır.

Derneğimiz kuruluşundan bu yana çeşitli yurt içi ve yurt dışı mesleki ve kültürel geziler organize etmiş, yurt içinde ve yurt dışında birçok sivil toplum örgütü/kamu kurum ve kuruluşlarıyla yardımlaşma ve dayanışma toplantılarında bulunmuştur. Eğitim camiasına, gençlere ve dezavantajlılara destek olarak toplumun kalkınması ve gelişimi için yerelde birçok etkinliğe ve proje faaliyetlerine destek vermiştir. Bu alanda kurumumuz bir sivil toplum organizasyonu olarak, eğitim öğretimde koordinasyonu sağlamakta ve işbirliği ağının oluşumunda lider rol almaktadır. Proje yönetimi, eğitim öğretim faaliyetleri, haklar ve sorumluluklar alanında, eğitim müfredatı ve uygulamaları alanında, tanıtım, iletişim, yayma ve yaygınlaştırma, değerlendirme, gönderme ve gençlik girişimlerinin oluşumunda yüksek deneyime ve olanağa sahiptir.

Derneğimize eğitim öğretim alanlarında görevli Eğitim yöneticisi, İl Milli Eğitim Müdürü, Şube Müdürü, Taşra teşkilatında çalışan öğretmenler ve eğitim alanında görev yapan akademisyen ünvanlı kişiler üye olabilmektedir. Derneğimizin yönetim kurulu 2 ve akademisyen 2 okul yöneticisi 2 milli eğitim şube müdürü ve bir öğretmenden oluşmaktadır. Üyelerimiz, sosyal alanda yerele katkı sağlayan, yerel ölçekli hareket ve faaliyetlerde gönüllü olarak yer almışlardır. Tüm üyelerimiz sosyal sorumluluk bilinci ile sivil toplum kuruluşlarında faaliyetler yürütmüş ve farklı alanlarda proje çalışmalarının içinde yer almış üyelerdir. Üyelerimiz bağlı bulunduğu tüm kurum ve kuruluşlarda, yaşadığı sosyal ortamlarda ve toplumda fayda sağlayacak nitelikte üyelerdir.

Kısa adı OYDER olan derneğimizin merkezi Afyonkarahisar’da. Bu, sivil toplum kuruluşudur ve özellikle eğitim ve öğretim alanındaki tüm sosyal, mesleki ve ekonomik alanlarda kalkınma, dayanışma ve yenilik yapmayı amaçlamaktadır. STK’larımızın diğer amaçları, eğitim bölgesindeki daha iyi bir yaşam temelinde Avrupa ve evrensel değerler konusunda farkındalık yaratmak; Yaygın eğitim bağlamında kullanılan araçları ve yenilikçi felsefeleri keşfedin; 21. yüzyılın hedeflerine ulaşılmasına yönelik çalışmalar yapmak. Derneğimizin üyeleri genellikle eğitim kurumlarında çalışan yöneticiler, öğretmenler ve diğer personellerden oluşur ve ayrıca Üniversitenin eğitimcisi olacak gençlerin yoğun katılımı olacaktır. Derneğimizin genel amacı: Eğitim; Genç insanlar; Dezavantajları ve her alanda topluluğu (mesleki, sosyal, kültürel, yasal vb.) Ve paydaşlarının dayanışmasını sağlamak. Kuruluş amacı arasında Uluslararası Büyük Öğrenim ve Özel Eğitim Eğitimcileri Derneği; Türkiye’nin eğitim, kültür ve sosyal alanlardaki gelişimine katkıda bulunmak ve ulusal ve uluslararası projelere, özellikle eğitimli ve nitelikli bireylere yenilikçi yaklaşımlar getirmek. Buna ek olarak, Dernek, eğitimciler ve eğitimciler arasında sevgi, saygı, birlik ve dayanışma için en köklü kuruluşlardan biridir. Çalışma konularımız arasında; Dersler, seminerler, konferanslar ve paneller gibi eğitim faaliyetlerini organize etmek; bilgi, belge, doküman ve yayınlar, Uluslararası projeler, ulusal ve uluslararası dernekler veya kuruluşların üyesi olmak ve projeyle işbirliği yapmak; Ulusal ve uluslararası projelere, eğitim faaliyetlerine katılmak (yenilikçi eğitim felsefeleri, eğitim ve öğretmen desteği, okullarda ırkçılık ve yabancı düşmanlığı, insan hakları ilkeleri ve aktif vatandaşlık, göçmenler, dezavantajlar, göçmenlerin sorunları, Avrupa vatandaşlığı ve farkındalığı, eğitim programları Kurumlar ve kurumların odaklı yaygın eğitim yöntemiyle); Kültürel etkinlikler (konferanslar, seminerler, sineforumlar, konserler, sanat sergileri ve çeşitli etkinlikler); Kültürel etkinlikler (Avrupa Birliği programları ve gençlerin hareketliliği, uluslararası sözleşmelerde eğitim, yurtdışındaki Türk kültürünün ve eğitiminin teşviki, turistler ve yabancıların, AB Gençlik programları) Turistler. Bu tür etkinliklere yardımcı olmak veya desteklemek için bu tür kitaplar mevcuttur.

Kurulduğu günden bu yana Dernek, yurtiçi ve yurtdışı çeşitli mesleki ve kültürel ziyaretler düzenledi ve yurtiçinde ve yurtdışında birçok sivil toplum örgütü / kamu kurum ve kuruluşu ile dayanışma ve dayanışma toplantıları gerçekleştirdi. Topluluğun bir eğitim camiası, gençlik ve dezavantajlı destek olarak gelişmesi ve geliştirilmesi için birçok yerel etkinlik, yardım kampanyası ve proje faaliyetlerini destekledi. Bir sivil toplum örgütü olan bu alan, eğitim ve öğretimde eşgüdüm sağlamakta ve bir işbirliği ağı oluşturulmasında öncü rol oynamaktadır. Eğitim yöneticileri, öğretmenler ve eğitim fakültesi öğrencilerine; Paneller ve konferanslar (gelecek eğitim sistemi ne gibi olmalıdır), (eğitim ve öğretim sisteminde yanlış ve doğru), (eğitim fakültesi mezunu gençlerin sorunları ve çözüm önerisi), (eğitim sorunları Yöneticiler ve çözüm önerileri). Gençlik girişimlerinin tanıtımı, iletişimi, yaygınlaştırılması, yaygınlaştırılması, değerlendirilmesi, gönderilmesi ve oluşturulması konularında birçok etkinlik ve faaliyet göstermiştir; proje Yönetimi; Eğitim ve öğretim faaliyetleri; Müfredat ve uygulama alanlarında hak ve sorumluluklar. Dolayısıyla yüksek deneyime ve tecrübeye sahip olmuştur. Dernekimiz: Eğitim ve öğretim alanındaki ulusal ve uluslararası yenilikleri ve değişiklikleri takip etmek; Üyeleri arasında mesleki ve kültürel gelişimi, sosyal dayanışmayı sağlamak; Bölgesel, ulusal ve / veya uluslararası projeleri yönetmek, yönetmek ve yürütmek; İlgili kurum ve şahıslara eğitim, rehberlik ve rehberlik sağlanması; Hem yurtiçi hem de yurtdışı gelişmeleri sağlamak; Kurumların veya bireylerin eğitim, kültür, sosyal, sanatsal proje çalışmaları, gezi, gözlem, ulaşım, seyahat ve konaklama faaliyetlerini organize etmek; Toplumun ihtiyaçlarına göre adapte edilebilecek bilgi, beceri ve tutumları, toplumun beklentilerini, mesleki ve teknik eğitimdeki teknolojik gelişmeleri ve koşulları, tüm bireyleri, öğretmenleri, öğrencileri ve gençleri bilgilendirmek . “Sektör” ve “Bireysel” arasında uyum sağlayacak projeler ve projeler gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur.

Derneğimizin üyeleri, ağırlıklı olarak eğitim ve öğretim alanlarında çalışan uzman eğitim müdürlerinden, alanlarında uzman kişilerden ve eğitim alanlarında çalışan akademisyenlerden, öğretmen adayı olan akademisyenlerden oluşmaktadır. Derneğimizin kurulu 2 akademisyen, 2 okul yöneticisi, 2 ulusal eğitim şube müdürü ve bir öğretmenden oluşmaktadır. Üyelerimiz, gönüllü olarak sosyal alana katkıda bulunan yerel ölçekli etkinliklerde yer aldı. Tüm üyelerimiz sosyal sorumluluk, bilinç ve sivil toplum kuruluşlarında faaliyetler yürütmüş ve farklı alanlarda projelerde yer almıştır. Yaşayan, topluluğa ve topluma bağlı üyelerimiz toplumlarına çok fayda sağlıyorlar. Dernek; Medeni ve özerk bir yapıya sahiptir, vesayetini reddeder, Çoğulcu yönetim ve karar verme yaklaşımı ile yatay organizasyon tarafından yönetilir, Bireylere yönelik faaliyetler geliştirir, Evrensel değerlere bağlı olarak ulusal kalitenin etkinliklerinden etkilenir, Irk, dini, mezhepsel, siyasi, cinsiyet, vb. Tüm ayrımcılığı reddeder, Hedef kitle öğretmenler, eğitimciler, öğretmen adayları ve eğitimcilerdir. Türkiye ve çevresinden başlayarak, dünyanın tüm eğitim problemlerini ele alıyor, Onun dünya görüşünü saklamakla ilgilenmiyor. Bununla birlikte, hiç kimse ya da organizasyon bir dünya görüşünü dayatmaz, Gönüllüleri, cinsiyete ve ideolojik farklılıklara bakılmaksızın temsil etme yeteneklerine ve yeteneklerine göre seçin ve atayın, Kuruluşlardaki ortaklıklara gidin. Ortakları yurtdışından ve yurtdışından edinir, onlara destek olur ve onlardan destek alır, Düzenledikleri organizasyonlar ve sonuçları kamuya açıktır.

 

 

 

ABOUT US

Short name OYDER which our Association is based in Turkey Afyonkarahisar Provincial, all the social, is a non-governmental organization aimed at development especially in the areas of vocational education and economic fields. Our Association was established with the aim of providing solutions and solidarity to the professional, social, cultural and legal problems of its members, disadvantaged young people and society. Our study subjects include; To conduct researches for the activation and development of its activities, to organize training activities such as courses, seminars, conferences and panels, to provide all kinds of information, documents, documents and publications necessary for the realization of the purpose, to establish a documentation center, to announce its activities, publications such as books, and to publish and distribute information bulletins to its members, to carry out activities in national and international fields, to become members of associations and organizations abroad and to collaborate with these organizations on a project basis, to participate in national and international projects and to apply or assist.

Since its establishment, our Association has organized various domestic and international professional and cultural trips and held solidarity meetings with many non-governmental organizations / public institutions and organizations in Turkey and abroad. In support of the education community, young people and disadvantaged people, it has supported many local activities and project activities for the development and development of the society. As a non-governmental organization, our institution provides coordination in education and training and plays a leading role in the formation of a cooperation network. He has high experience and opportunity in the field of project management, educational activities, rights and responsibilities, educational curricula and practices, promotion, communication, dissemination and dissemination, evaluation, sending and youth initiatives.

Education Association, Provincial Director of National Education, Branch Manager, Teachers working in the provincial organization and academicians working in education can be members of our Association. The board of directors of our association consists of 2 and academicians, 2 school administrators, 2 national education branch managers and a teacher. Our members voluntarily participated in local-scale movements and activities that contribute to the local social environment. All of our members are members of social responsibility awareness and have carried out activities in non-governmental organizations and have been involved in project studies in different fields. Our members are members who will benefit in all the institutions and organizations to which they are affiliated, in the social environments they live in and in the society.

OYDER, whose short name is OYDER, is headquartered in Afyonkarahisar. It is a non-governmental organization and aims to promote development, solidarity and innovation in all social, professional and economic fields, particularly in the field of education and training. Other objectives of our NGOs are to raise awareness of European and universal values ​​on the basis of a better life in the educational region; Discover the tools and innovative philosophies used in the context of non-formal education; To make efforts towards achieving the objectives of the 21st century. The members of our association are mainly managers, teachers and other staff working in educational institutions and there will also be intensive participation of the young people who will be educators of the University. The general purpose of our Association: Education; Young people; To ensure the disadvantages and solidarity of the community in all areas (professional, social, cultural, legal etc.) and its stakeholders. The aim of the establishment is the International Association of Large Learning and Special Education Educators; Turkey’s education, contribute to the development of the cultural and social fields and to national and international projects, especially innovative approaches to bring trained and qualified individuals. In addition, the Association is one of the most established institutions for love, respect, unity and solidarity among educators and educators. Our study subjects include; Organizing educational activities such as lectures, seminars, conferences and panels; information, documents, documents and publications, international projects, to become members of national and international associations or organizations and to cooperate with the project; Participate in national and international projects, educational activities (innovative educational philosophies, education and teacher support, racism and xenophobia in schools, human rights principles and active citizenship, migrants, disadvantages, problems of migrants, European citizenship and awareness, education programs. educational method); Cultural events (conferences, seminars, cineforums, concerts, art exhibitions and various events); Cultural activities (European Union programs and mobility of young people, training in international conventions, promotion of Turkish culture and education abroad, tourists and foreigners, EU Youth programs) Tourists. Such books are available to assist or support such activities.

Since its establishment, the Association has organized various professional and cultural visits both in Turkey and abroad and held solidarity and solidarity meetings with many non-governmental organizations / public institutions and organizations at home and abroad. It has supported many local events, charitable campaigns and project activities for the development and development of the community as an educational community, youth and disadvantaged support. This field, which is a non-governmental organization, provides coordination in education and training and plays a leading role in establishing a network of cooperation. Education managers, teachers and students of the faculty of education; Panels and conferences (what the future education system should be like), (wrong and right in the education and training system), (problems and solutions of young people graduated from the faculty of education), (Educational problems executives and solutions). It has carried out many activities and activities on the promotion, communication, dissemination, dissemination, evaluation, sending and establishment of youth initiatives; project management; Education and training activities; Rights and responsibilities in the curriculum and application areas. Therefore, it has high experience and experience. Our Association: To follow national and international innovations and changes in the field of education and training; To ensure professional and cultural development and social solidarity among its members; Managing, managing and conducting regional, national and / or international projects; Providing training, guidance and guidance to relevant institutions and individuals; To ensure both domestic and international developments; Organizing educational, cultural, social, artistic project activities, trips, observation, transportation, travel and accommodation activities of institutions or individuals; To inform all individuals, teachers, students and young people, knowledge, skills and attitudes that can be adapted according to the needs of the society, expectations of the society, technological developments and conditions in vocational and technical education. It was established to realize projects and projects that will harmonize between “Sector“ and “Individual.

The members of our association are mainly composed of specialist education managers working in the fields of education and training, experts in their fields, academicians working in the fields of education and academics who are candidate teachers. The board of our association consists of 2 academicians, 2 school administrators, 2 national education branch managers and a teacher. Our members took part in local activities that voluntarily contributed to the social field. All of our members carried out activities in social responsibility, awareness and non-governmental organizations and took part in projects in different fields. Living, community and community members are very beneficial to their communities. Society; It has a civil and autonomous structure, rejects custody, is managed by a horizontal organization with a pluralistic management and decision-making approach, develops activities for individuals, is influenced by the activities of national quality depending on universal values, race, religion, sectarian, political, gender, etc. It rejects all discrimination. The target audience is teachers, educators, teacher candidates and educators. Starting from Turkey and around the world, it is taking over all educational problems, not interested in the view of keeping his world. However, no one or organization imposes a world view, choose and assign volunteers according to their ability and ability to represent regardless of gender and ideological differences, and go to partnerships in Organizations. It acquires, supports and receives partners from abroad and abroad. The organizations they organize and their results are open to the public.